Roster

2022-23 Roster

Seniors
Shae Drymon-V
Tori Dudley-V
Isabel Naderman-V

Juniors
Kate Coffey-V
Camrie Niemeyer-JV
Margaret Osterloh-JV/V
Paola Santiago-V
Riley Samuelson-JV
Alexa Vandeboe-D
MinhUyen Vo-JV

Sophomores
Samantha Douds-V
Haylee Shaffer-V
Emma Sizemore-V

Freshman
Lucy Clayton-JV
Joy Martin-JV
Addie Smith-JV
Greyah Stephenson-JV

%d bloggers like this: