Roster

2017-18 Roster

Seniors
Haley Allen-V
Jolynn Harris-V
Alexis Trucano-V

Juniors
Erica Benson-V
Grace Crady-V
Gina Goshon-JV
Anna Jasper-JV
Lanchi Nguyen-JV
Emma Peterson-JV
Keara Schmitt-V
Taylor Whipple-V
Ella Worth-V

Sophomores
Emily Daughenbaugh-JV
Catherine Dooley-V
Chloe Dougherty-JV
Maddie Dowling-JV
Kelly Klinge-JV
Kylie Lynch-JV
Kalani Mangin-V
Chloe Pearson-V
Ali Poli-V
Katelynn Vasey-JV
Diana Ward-JV

Freshman
Mariah Baenisch
Emma Chase
Shay Feuling
Taylor Gassmann
Josie Helm
Torin Lackmann
Chloe Marquis
Courtney Meyer
Tessa Orput
Abigail Sealine
Ellie Sizemore
Annika Snow
Kaylee Wood
Ava Zaugg

%d bloggers like this: