Roster

2017-18 Roster

Seniors
Haley Allen-V
Jolynn Harris-V
Alexis Trucano-V

Juniors
Erica Benson-V
Grace Crady-V
Gabi Espinoza-JV
Gina Goshon-JV
Anna Jasper-JV
Lanchi Nguyen-JV
Emma Peterson-JV
Keara Schmitt-manager
Ella Worth-V

Sophomores
Catherine Dooley-V
Chloe Dougherty-JV
Maddie Dowling-JV
Jordanne Hensley-JV
Kelly Klinge-JV
Kalani Mangin-V
Chloe Pearson-V
Ali Poli-V
Katelynn Vasey-
Diana Ward-JV

Freshman
Mariah Baenisch-JV
Emma Chase-V
Josie Helm-JV
Torin Lackmann-V
Chloe Marquis-V
Courtney Meyer-V
Tessa Orput-JV
Ellie Sizemore-V
Anika Snow-V
Karly Sorensen-JV
Ava Zaugg-V

%d bloggers like this: